fbpx

Miljøkortlægning af byggeri

Skal der bygges om eller rives ned, så skal du have foretaget en miljøkortlægning af bygningen.

Hvis der er mistanke om at der kan være farlige materialer og stoffer, f.eks. asbest, bly, chlorparaffiner og PCB (Polychlorerede Biphenyler) i bygninger, som skal renoveres eller nedrives, så tilbyder vi at forestå miljøkortlægning af bygninger inden arbejdet påbegyndes.

Stor erfaring med miljøkortlægning af bygninger

OBH-Gruppen har veluddannede medarbejdere med et solidt erfaringsgrundlag med miljøkortlægning af bygninger.

I OBH-Gruppen tilbyder vi:

  • Besigtigelse af bygninger og foretage prøvetagninger for tungmetaller. 
  • Analyser på eget laboratorium
  • Udarbejde grundig rapport med miljøkortlægning af bygninger, hvor resultaterne sammenholdes med de gældende grænseværdier
  • At udarbejde en saneringsplan eller udbudsmateriale
  • Hjemtagning af tilbud
  • Byggeledelse og kvalitetskontrol under miljøsanering

Hvorfor skal der udarbejdes en miljøkortlægning?

Arbejdstilsynet pålægger bygherren at gennemføre en forundersøgelse inden ombygnings- eller nedrivningsarbejde påbegyndes, herunder miljøkortlægning. Det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, §11 og i Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse, nr. 1309 af 18. december 2012.Undgå at budget og tidsplan overskrides

Det er vigtigt, at bygherren og rådgiveren tager stilling til evt. problemer med farlige stoffer og materialer allerede i projekteringsfasen, ved renovering eller i nedrivningsarbejdet. Derved sikrer man, at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt korrekt, at affald anmeldes og håndteres i overensstemmelse med love og regler, og at budgettet og tidsplanen ikke overskrides, hvis der findes farlige stoffer og arbejdet må indstilles efter at arbejdet er sat i gang.

OBH-Gruppen kan udarbejde en handlingsplan, som sikrer en målrettet plan for håndteringen af problemstillinger i forhold til indeklima, arbejdsmiljø og affald. Med udgangspunkt i handlingsplan og den overordnede miljøkortlægning sikrer vi, at renoverings- og nedrivningsarbejdet kan foregå på sikkerhedsmæssig såvel som sundhedsmæssig forsvarlig vis med overholdelse af gældende regler på området.

Indeklimaet kan være sundhedsfarligt hvis der f.eks. er asbest, bly, chlorparafiner eller PCB i bygningen. En undersøgelse ved luft- eller materialeprøver kan give svar på om farlige materialer og stoffer findes i bygningen. Herefter kan en saneringsplan udarbejdes, så der skabes et sundt indeklima.

Arbejde med fx PCB, asbest eller bly, kan være sundhedsfarligt for håndværkerne. Under byggearbejdet kan håndværkerne erfaringsmæssigt støde på mistænkelige materialer, som skal undersøges for at forebygge eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

Vi er autoriseret af Arbejdstilsynet til at udføre arbejdsmiljørådgivning, og holder os til stadighed opdateret om den nyeste arbejdsmiljøviden.


Kontakt os for høre nærmere om miljøkortlægning af bygninger

OBH-Gruppen er både autoriseret arbejdsmiljørådgiver, indeklimarådgiver og rådgivende ingeniørfirma, og derfor kan vi tilbyde en helhedsrådgivning om miljøkortlægning af bygninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har mistanke om kemiske stoffer og ønsker rådgivning på området.

FAKTA:


BLY OG ØVRIGE TUNGMETALLER 
Bly og øvrige tungmetaller har flere sundhedsskadelige og miljøskadelige virkninger. Bly og tungmetaller har fundet anvendelse i maling og bygningsmaterialer, men det kan også findes i fx farvet sanitet, glaserede fliser og tegl, kabler, linoleum, inddækninger herunder taginddækninger og i ældre termoruder.

Tungmetaller kan optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden. Tungmetaller kan ved kraftig eksponering give en akut forgiftning, men ellers vil tungmetaller ophobes i kroppen, idet det kun udskilles langsomt. Tungmetaller kan give skader på nervesystemet, kroppens evne til at danne røde blodlegemer ligesom det kan skade nyrerne, forplantningsevnen samt påvirke fosteret.

I det ydre miljø er bly miljøfarligt og giftigt for både organismer der lever i vand samt for pattedyr.


 Chlorparaffiner
chlorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling og i plastmaterialer (kabler), samt i fugematerialer. De klorede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt og blev brugt frem til 2001.

 

ASBEST
Asbest er anvendt i byggematerialer fra 1920 til 1986 hvor det blev forbudt.
Det har været anvendt i tagbeklædninger, gulvbelægninger, facader, isoleringer, indvendig pladebeklædning, ventilationskanaler mm. Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder asbestfibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter. Fibrene bliver “respirable”. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Indånding af asbestfibre kan give anledning til følgende sygdomme: Asbestose, Lungekræft, Lungehindekræft, og fortykkelse af lungehinden (pleura plaqes).

 

PCB (Polychlorerede Biphenyler)
Anvendelsen af polychlorerede biphenyler, i daglig tale PCB, begyndte i 1950´erne og foregik indtil det blev, med visse undtagelser, forbudt 1. januar 1977.

PCB er menneskeskabt og har især været anvendt i fugemasse, spartelmasse, gulve, forseglingslim i termoruder, i visse typer maling samt i kondensatorer og transformatorer.

PCB kan komme ind i kroppen ved hudkontakt, indånding og gennem kosten PCB kan medføre alvorlige sundhedsskader. Afhængigt af typen kan PCB virke toksisk på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Der er generelt ikke bekymring for akutte skader ved kortvarig udsættelse for selv stærkt forhøjede niveauer. Derimod er der grund til bekymring ved udsættelse for forhøjede niveauer over længere tid, da stoffet gennem ophobning kan medføre sundhedsskadelige effekter. På den baggrund er man på vagt overfor selv små gentagne påvirkninger, der vil medføre en øget ophobning af PCB i kroppen, og som sammen med bidraget fra fødevarer kan medføre øget risiko for sundhedsskadelige effekter.

PCB er meget uønsket i miljøet fordi det ikke nedbrydes naturligt, og indgår i fødekæden.


Miljøkortlægning af bygning

autoriseret arbejdsmiljoeraadgiver

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører