fbpx

Miljøkortlægning af bygninger

Skal der bygges om eller rives ned, så skal du have foretaget en miljøkortlægning af bygningen.  

Har du mistanke om farlige materialer og stoffer i eksisterende bygninger, som eksempelvis asbest, bly, klorparafiner og PCB, så tilbyder vi at forestå miljøkortlægning af bygninger.

 

Laboratorium OBH Gruppen

Et solidt grundlag for miljøkortlægning af bygninger

Vi har i OBH-Gruppen opbygget et solidt erfaringsgrundlag med miljøkortlægning af bygninger. Det giver os mulighed for at tilbyde dig:

  • Besigtigelse af bygninger og prøvetagninger
  • Analyser på laboratorium
  • Udarbejdelse af rapport indeholdende miljøkortlægning af bygning, hvor resultaterne sammenholdes med gældende grænseværdier
  • Udarbejdelse af saneringsplan eller udbudsmateriale
  • Hjemtagning af tilbud
  • Byggeledelse under miljøsaneringen, herunder kvalitetskontrol

Hvor og hvorfor skal der udføres miljøkortlægning?

Bygherren har pligt til at gennemføre en forundersøgelse inden ombygnings- eller nedrivningsarbejde påbegyndes, herunder miljøkortlægning. Denne pligt er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, §11 og i Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse, nr. 1309 af 18. december 2012.
Undgå overskridelser af budget og tidsplan

Ved renovering eller nedrivningsarbejde på bygninger er det vigtigt, at bygherren og rådgiveren allerede i projekteringsfasen tager stilling til eventuelle problemer med farlige stoffer. Derved kan det sikres, at arbejdet udføres sundhedsmæssigt korrekt, at affaldet anmeldes og håndteres, så det havner de rigtige steder, og at budgettet og tidsplanen ikke sprænges, når der findes farlige stoffer i udførelsesfasen, og arbejdet må indstilles.

Vi kan i den forbindelse gå ind og forestå en handlingsplan, som sikrer dig en målrettet indsats for håndteringen af problemstillinger i forhold til indeklima, arbejdsmiljø og affald. Med udgangspunkt i det og vores overordnede miljøkortlægning af bygninger sikrer vi samtidig, at renoverings- og nedrivningsarbejdet kan foregå på sikkerhedsmæssig såvel som sundhedsmæssig vis.

Indeklimaet i bygninger kan være sundhedsfarligt hvis der fx er PCB, asbest eller bly i bygningen. Dette kan undersøges ved luft- eller materialeprøver. Herefter kan udarbejdes saneringsplan, hvor hensigten er at skabe et sundt indeklima.

Arbejdsmiljøet for håndværkerne kan være sundhedsfarligt, hvis der arbejdes med fx PCB, asbest eller bly. Erfaringsmæssigt kan håndværkerne støde på mistænkelige materialer under byggearbejdet, som skal undersøges for at kunne forebygge sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Vi er autoriseret af Arbejdstilsynet til at udføre arbejdsmiljørådgivning og holder os til stadighed opdateret om den nyeste arbejdsmiljøviden.


Kontakt os for miljøkortlægning af bygninger

Som både autoriseret arbejdsmiljørådgiver, indeklimarådgiver og rådgivende ingeniørfirma kan vi i OBH-Gruppen tilbyde en helhedsrådgivning om miljøkortlægning af bygninger.

Du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du har mistanke om kemiske stoffer og ønsker rådgivning på området.

FAKTA:

ASBEST
Asbest er anvendt i byggematerialer fra 1920 til 1986, hvor det blev forbudt.
Det har været anvendt i tagbeklædninger, gulvbelægninger, facader, isoleringer, indvendig pladebeklædning, ventilationskanaler mm.. Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder asbestfibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter. Fibrene bliver “respirable”. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Indånding af asbestfibre kan give anledning til følgende sygdomme: Asbestose, lungekræft, lungehindekræft, og fortykkelse af lungehinden (pleura plaqes).

 


BLY
Bly er et tungmetal som har flere sundhedsskadelige og miljøskadelige virkninger. Bly har fundet anvendelse i maling, men det kan også findes i fx farvet sanitet, glaserede fliser og tegl, kabler, linoleum, inddækninger herunder taginddækninger og i ældre termoruder.

Bly kan optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden. Bly kan ved kraftig eksponering give en akut forgiftning, men ellers vil bly ophobes i kroppen, idet det kun udskilles langsomt. Bly kan give skader på nervesystemet og kroppens evne til at danne røde blodlegemer ligesom det kan skade nyrerne, forplantningsevnen samt påvirke fosteret.

I det ydre miljø er bly miljøfarligt og giftigt for både organismer der lever i vand samt for pattedyr.KLORPARAFFINER
Klorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling og i plastmaterialer (kabler), samt i fugematerialer. De klorede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt og blev brugt frem til 2001.

 

PCB
Anvendelsen af polychlorerede biphenyler, i daglig tale PCB, begyndte i 1950'erne og foregik indtil det, med visse undtagelser, blev forbudt 1. januar 1977.

PCB er menneskeskabt og har især været anvendt i fugemasse, spartelmasse, gulve, forseglingslim i termoruder, i visse typer maling samt i kondensatorer og transformatorer.

PCB kan komme ind i kroppen ved hudkontakt, indånding og gennem kosten. PCB kan medføre alvorlige sundhedsskader. Afhængigt af typen kan PCB virke toksisk på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Der er generelt ikke grund til bekymring for akutte skader ved kortvarig udsættelse for selv stærkt forhøjede niveauer. Derimod er der grund til bekymring ved udsættelse for forhøjede niveauer over længere tid, da stoffet gennem ophobning kan medføre sundhedsskadelige effekter. På den baggrund er man på vagt overfor gentagne påvirkninger - selv de helt små -, der vil medføre en øget ophobning af PCB i kroppen, og som sammen med bidraget fra fødevarer kan medføre øget risiko for sundhedsskadelige effekter.

PCB er meget uønsket i miljøet, fordi det ikke nedbrydes naturligt og indgår i fødekæden.

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører