fbpx

Corporate Social Responsibility i OBH-Gruppen

OBH Gruppen nyuddannede Marts2015Foto: Bygningskonstruktør- og ingeniørpraktikanter i OBH-Gruppen sammen med direktør Carsten Gregersen.  

OBH-Gruppen har i øjeblikket flere ansatte, som tidligere har haft deres praktikophold i virksomheden. Mange praktikpladser hos OBH-Gruppen har ført til et job bagefter. Læs mere her. 


CSR i OBH-Gruppen

Det er OBH-Gruppens formål at skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer, og vi omfatter det helt naturligt, da vi i vores organisation tager et ansvar i forhold til det danske samfund, mennesker og miljø. Det er med til at skabe den tillid, som vores forretning lever af.

Vores CSR strategi indhold:


1.     CSR i OBH-Gruppen
2.     CSR Strategi
3.     CEO statement
4.     CSR Politik
5.     CSR Handlingsplan
6.     CSR KPI’er
7.     CSR Resultater

1.0 CSR i OBH-Gruppen

Vi tager vores CSR alvorligt i OBH-Gruppen A/S. Hos OBH-Gruppen A/S optræder vi i et ansvarligt samspil med kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og andre interessenter. Vi er en rummelig arbejdsplads med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi arbejder systematisk på at reducere ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø.

1.1 Socialt ansvar

Omtanke og social ansvarlighed er en integreret del af OBH-Gruppens værdigrundlag og strategi. Vi optræder i OBH-Gruppen troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter.

Vi yder objektiv og uvildig rådgivning og har fastlagt etiske regler og code of conduct, der gælder for hele virksomheden. I vores forretningsmæssige aktiviteter tolereres ingen former for bestikkelse, svindel, hemmelige aftaler eller uansvarlig opførsel eller anden adfærd, der er i strid med vores etiske regler.

Vi accepterer i OBH-Gruppen ikke børnearbejde, korruption, forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse og andre forhold, som falder uden for menneskerettighederne.

1.2 Særlige ansættelser

Som en del af OBH-Gruppens politik omkring det rummelige arbejdsmarked er der gennemført en betydelig indsats for oprettelse af praktik- og elevpladser og beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov. Sammen med praktikpladser har vi etableret arbejdsprøvninger, ansættelser med løntilskud, fleksjob og §56-ordninger, ligesom at der er iværksat en særlig indsats for at fastholde medarbejdere i de respektive jobforløb med efterfølgende succes.

Efter endt praktikforløb er flere medarbejdere blevet ansat på ordinære vilkår. 

Vi arbejder løbende med at øge antallet af elever og praktikanter i selskaberne i dialog med erhvervsskolerne, handelsskoler og de tekniske universiteter. Der er etableret en særlig kontakt mellem ledelsen i OBH-Gruppen og studiecheferne til støtte for udviklingen.


1.3 Uddannelse

I OBH-Gruppen arbejder vi systematisk med uddannelse af medarbejdere og ledelse. Uddannelse og deling af viden er vores fundament til, at vi løbende forbedrer vores faglighed og kvalitet.

Undervisningen omfatter hvert år mange af vores medarbejdere og foregår på tværs af organisation og selskaber. Som en meget positiv sidegevinst får vi hermed skabt værdifulde interne netværk, som giver basis for vidensdeling og udvikling i OBH-Gruppen.

Uddannelse og udvikling er en kerneaktivitet i vores virksomhed.

1.4 Digitalisering

Med fokusområdet "Digitalt Danmark" og det ”Digitale Byggeri” vil OBH-Gruppen sætte fokus på den digitale dagsorden og understøtte digitaliseringen i alle vores arbejdsprocesser. Vi vil gerne understøtte den fortsatte udvikling af Danmark som digitalt forgangsland til gavn for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed. En strategi som bl.a. har betydet, at vi er den førende digitale ingeniørvirksomhed inden for huseftersyn i Danmark.  

OBH-Gruppen har gennem mange år været førende inden for digitalisering, og den position ønsker man at udbygge med anvendelsen af robotteknologi. I første omgang vil det primært være administrative opgaver, der automatiseres, men mulighederne med bl.a. kunstig intelligens forventes fremadrettet også at få stor indflydelse indenfor byggeriet. Også der vil OBH-Gruppen gerne være med helt fremme.


1.5 Miljø

Vi rådgiver blandt andet om bæredygtigt byggeri, energibesparelser i bygninger, sundt indeklima for beboerne i boliger samt sunde og sikre arbejdspladser for medarbejderne. Derfor ser vi det som en selvfølgelighed, at vi tager vores "egen medicin".

Vi overvåger løbende og evaluerer vores klima-, miljø- og arbejdsmiljøindsats i alle vores aktiviteter og deltager aktivt i klima-, miljø-, og arbejdsmiljønetværk, der vedrører vores forretningsområder og kernekompetencer.

2.0 CSR Strategi

Vi tager ansvar i OBH-Gruppen over for det danske samfund, mennesker og miljø. Det er med til at skabe den tillid, som vores forretning lever af.

OBH-Gruppens CSR strategi omsætter FN's verdensmål  til processer og praksis, der gør beskyttelse af klima og miljø, menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og anti-korruption håndgribelig og relevant. Vi vil gerne vise vores kunder, medarbejdere, leverandører, investorer og det samfund, vi er en del af, at CSR bidrager til værdiskabelse - hos både dem og os.

3.0 CEO Statement

Hos OBH-Gruppen A/S arbejder vi hver dag for at blive den foretrukne bygningsrådgiver hos vores kunder. Vort virkeområde er inden for byggeriet, og dermed påvirker vi i høj grad det miljø, vi lever i og med over flere generationer. Vores aktiviteter er derfor altid langsigtede, og at blive den foretrukne er for os ensbetydende med at tage et medansvar for fremtiden. Vi inkluderer derfor en bæredygtig tankegang i vores forretningsgange samtidig med, at vi udlever et stærkt værdisæt, der har fulgt os i mere end 50 år. Vores forretning tager hensyn til de forventninger, der er til virksomheders miljømæssige ansvar og beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdsrettigheder samt anti-korruption. Vi ønsker at vise, at det er muligt at fundere en progressiv udvikling af nye produkter og services, der kommer vores kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet til gode på et civilt samfundssind.

Direktionen bestående af:

Adm. Direktør Børge Danielsen, direktør Lars Danielsen, økonomidirektør Kim Nansdal, salgsdirektør Carsten Gregersen og produktionsdirektør Peder Hovgaard Øder. 

4.0 CSR politik

I OBH-Gruppen A/S med vores datterselskaber OBH Rådg. Ingeniører A/S og OBH Ingeniørservice A/S ønsker vi at opføre os på en etisk og socialt forsvarlig måde. Derfor er CSR en integreret del af OBH-Gruppens værdigrundlag og strategi. Vi optræder i OBH-Gruppen troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter.

For os handler CSR om at involvere os og gøre en forskel. Når vi i tæt partnerskab med andre virksomheder, eksempelvis arkitekter og entreprenører og andre interessenter, løser en samfundsopgave, gør vi det i proces med kunden og med lokal forankring. På den måde er vi tæt på kernen af den sociale ansvarlighed, vi gerne vil udøve.

Vi arbejder med CSR inden for fire områder: klima og miljø, medarbejdere, kunder og den brede offentlighed. Og når vi som virksomhed bidrager til fællesskabet og tager et ansvar, kan vi også glæde os over fordelene: loyale kunder, motiverede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og synlighed i offentligheden.

5.0 CSR Handlingsplan i 2019

  • Vil vil have et tættere samarbejde med SDU's tekniske fakultet, hvor vi vil stille vores auditorium og arbejdsplads til rådighed for en undervisningsdag hos OBH-Gruppen. En yngre ingeniør vil fortælle om OBH-Gruppen, og om hvad det vil sige at arbejde i et rådgivende ingeniørfirma.
  • Øge antallet af elevpladser med én.
  • Øge antallet af studiearbejdspladser med én.

6.0 CSR KPI’er

Mål og resultater


Kundemålinger: Resultater

Hvordan oplevede du OBH’s generelle håndtering af din sag?                                                                                                                                                             

År 2016

År 2017 År 2018

Samlet antal respondenter 744 stk.

Samlet antal respondenter 789 stk Samlet antal respondenter 945 stk

Karaktergennemsnit 4,40 ud af 5,00

Karaktergennemsnit 4,38 ud af 5,00 Karaktergennemsnit 9,41 ud af 10


 

Sociale medier


 

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018
Trustpilot score

9.2 9.0

8.9

9.0
                                                                                                                                                 

Miljø

Klima CO2-reduktion er 50% ift. 2007. Målet i 2019 er 1% ift. 2018.


7.0 CSR Resultater

Seniorpolitik

Gennemsnitsalderen blandt OBH-Gruppens medarbejdere har tidligere været relativt høj. OBH-Gruppen har derfor lavet en seniorpolitik, der giver medarbejdere over 55 år mulighed for nedsat arbejdstid og ansvar. Seniorpolitikken gør det desuden muligt at forlænge ansættelsen ud over pensionsalderen for de medarbejdere, som ønsker det.

Undervisning

Undervisning af tømrerlærlinge på Syddansk Erhvervsskole. OBH-Gruppen underviser hvert år på tømreruddannelsen omkring kvalitet i byggeriet herunder med tæthedsprøve af bygninger, og omkring hvilke krav der er til byggeriet i dag. 


Statistik i OBH-Gruppen A/S: Elev, praktik, fleksjob og studerendeÅr 2016

År 2017

År 2018

År 2019
Elev / trainee

3

3

3

3

Praktikanter

4

4

4

4

Flexjob

2

2

2

2

Studerende

7

8

9

10


 Samfundsregnskab som 100% danskejet virksomhed

Ved at drive lønsom forretning bidrager OBH-Gruppen med betydelige årlige beløb til den danske statskasse gennem direkte selskabsskat og indirekte skatter.

Statistik – OBH-Gruppen A/S betalinger af direkte skat i perioden 2015-20172015

2016

2017

Selskabsskat
Dkk)

Kr. 2.720.000,00

Kr. 5.800.000,00

Kr. 6.600.000,00

Moms
Dkk)

Kr. 27.674.000,00

Kr. 31.147.000,00

Kr. 35.329.000,00

Indkomstskat afregnet A-skat Dkk)

Kr. 27.893.000,00

Kr.  29.866.000,00

Kr. 31.985.000,00

Velgørenhedsstøtte:

OBH-Gruppen A/S har ydet støtte til:

Velgørenhedsorganisation donation

 

feltpartner pro online logo 19 Small


OBH-Gruppen er Erhvervspartner mod kræft
Banner EP Jan17Jan18

   BCF2016 small

   25310 Logo Vi Stoetter 2015
2015 bidragsyder til hospitalsklovne OUH.

Cykelhold
2015 Team Rynkeby
2014 Team Rynkeby
2013 Team Rynkeby

Odense ZOO
OBH-Gruppen er sponsor af SABELANTILOPER i Odense ZOO

Sabelantilobe odense zoo

Nyborg Voldspil
2016 Sponsor af Nyborg Voldspil
2015 Sponsor af Nyborg Voldspil

Borgmestergaarden i NyborgØstfyns Museum
OBH-Gruppen har ydet økonomisk støtte til Borgmestergården i Nyborg.
Borgmestergården er det kulturhistoriske museum i Nyborg, og den ældste del af gården blev bygget i 1601. Bygningen repræsenterer et smukt eksempel på købstadsbyggeri fra 1600 tallet.

Bornholm Nexø Tennisklub
Vi støtter lokale sportsforeninger herunder en lokal tennisklub med en meget aktiv bestyrelse.

Nyborg Marineforening
Formålet med sponsoratet er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten.

Aktivt medlemskab i MiljøForum Fyn
Målet med MiljøForum Fyn er:
  • At skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling på Fyn
  • At styrke det grønne samarbejde i den fynske region
  • At bringe Fyn i front på miljø- og arbejdsmiljøområdet
ERFA energinetværk
OBH-Gruppen er stifter af et ERFA energinetværk for kommuner.
Siden 2012 er vi initiativtager til igangværende energinetværk for kommuner omhandlende energioptimering og erfaringsudveksling af driftsoptimering af bygninger.
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører